Voorwaarden

Algemene huurvoorwaarden

vakantiehuisje “Delversduinhuis”

Egmonderstraatweg 34-05, postcode 1934 AD Egmond aan den hoef

Versie mei 2022

 

Toepassing

 • Deze algemene huurvoorwaarden zijn van toepassing op reserveringen en overeenkomsten met betrekking tot de vakantiewoning “Delversduinhuis” staande en gelegen aan de Egmonderstraatweg 34-05, postcode 1934 AD Egmond aan den hoef.
 • In deze algemene huurvoorwaarden wordt onder het begrip “huurder” verstaan: de persoon die met ons een huurovereenkomst sluit met betrekking tot de huur van de vakantiewoning.
 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing ongeacht uw (voorafgaande) verwijzing naar eventuele eigen voorwaarden of naar andere algemene voorwaarden. Wij wijzen alle algemene voorwaarden waarnaar u verwijst of die door u worden gebruikt van de hand.
 • Van deze algemene voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts geldig indien schriftelijk (of via e-mail) overeengekomen.

 

Artikel 1 – Reserveringen

 1. Wij nemen alleen reserveringen in behandeling van personen die 18 jaar of ouder zijn. Reserveringen door personen jonger dan die leeftijd zijn ook niet geldig. Wij behouden ons het recht voor om ten allen tijde – zonder opgaaf van redenen – een reservering te weigeren.
 2. Nadat u een verzoek van reservering heeft verstuurd is deze pas na bevestiging van onze zijde geldig. Na bevestiging ontvangt u van ons de algemene huurvoorwaarden en een factuur. Voor betaling van de factuur gelden de onder artikel 2 beschreven voorwaarden.
 3. Wij verzoeken u deze documenten op juistheid te controleren en eventuele onjuistheden onmiddellijk aan ons mede te delen.
 4. Tussen u en ons komt een overeenkomst tot stand op het moment dat wij de reservering aan u hebben bevestigd. De overeenkomst betreft de verhuur van de vakantiewoning voor recreatief gebruik, dat naar zijn aard van korte duur is ex art. 7:232 lid 2 BW.

 

Artikel 2 – Betaling

 1. Voor de betaling gelden de volgende voorwaarden – tenzij per e-mail anders vermeldt door eigenaar en verhuurder:
  1. Betalingen dienen te geschieden langs de girale weg;
  2. Een aanbetaling (wordt middels de factuur geïnformeerd, en is minimaal 200 euro) dient binnen 7 dagen na de factuurdatum te voldoen. Het resterende factuurbedrag dient u 4 weken voor de aankomstdatum te hebben voldaan.
  3. Indien u reservering ligt binnen 4 weken voor de aankomstdatum moet u bij ontvangst van de factuur het hele factuurbedrag aan ons overmaken.
 2. dienen te geschieden door overboeking naar IBAN: NL49 ABNA 0984374981, Attn: Ranzijn, onder vermelding van het factuurnummer. < > het voldoen van een (deel)betaling van of de gehele huursom bevestigt u de algemene huurvoorwaarden te hebben gelezen en hiermee akkoord te gaan.
 3. De huur eindigt van rechtswege na het verstrijken van de overeengekomen periode. Bij niet tijdige betaling, zoals omschreven onder  van dit artikel bent u onmiddellijk na verloop van de betaaltermijn in verzuim. In dat geval behouden wij ons het recht voor om uw reservering te annuleren en de overeenkomst te ontbinden.
 4. De prijzen van verhuurder zijn berekend in EURO en zijn per woning per week of andere periode, indien zo vermeld op de factuur. 
 5. Prijzen zijn inclusief alle kosten. BTW, eindschoonmaak, reserveringskosten, toeristenbelasting, bedlinnen, badlinnen, gebruik van 2 stadsfietsen incl. kinderzitjes en gebruik van houten bolderwagen. Hier komen geen extra kosten bij.

 

Artikel 3 – Borgsom

 1. Wij hanteren geen borgsom.
 2. Indien bij (eventuele) schade behouden wij ons het recht voor om u voor de schade aansprakelijk te stellen.

 

Artikel 4 – Wijzigingen

 1. Indien huurder, na de totstandkoming van de boeking/overeenkomst, wijzigingen in de boeking wenst aan te brengen, zijn wij niet verplicht daaraan te voldoen. Het is ter vrije keuze van ons ofen in hoeverre wijzigingen worden geaccepteerd. In beginsel kunnen wijzigingen binnen 4 weken vóór aankomst niet worden toegestaan.
 2. Indien huurder na de totstandkoming van de boeking/ de verblijfperiode wijzigen naar een andere danwel niet opvolgende/aansluitende verblijfperiode, gelden de annuleringsbepalingen zoals vermeld artikel 5. Onder andere verblijfperiode wordt in ieder geval verstaan een periode die niet ligt binnen de door huurder gereserveerde (en door verhuurder bevestigde) verblijfperiode.

 

Artikel 5 – Annulering door de huurder

Annulering door de huurder dient altijd schriftelijk (per post of per e-mail) te geschieden. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden, tenzij per e-mail anders vermeldt door eigenaar en verhuurder:

 • Aanbetalingen worden bij annulering niet geretourneerd, tenzij anders overeengekomen.
 • Bij annulering vanaf 42 dagen tot 28 dagen voor de dag van aankomst; is 60% van de huursom verschuldigd.
 • Bij annulering vanaf 27 dagen tot 7 dagen voor de dag van aankomst; is 90% van de huursom verschuldigd.
 • Bij annulering vanaf 6 dagen tot de dag van aankomst; is 100% van de huursom verschuldigd.
 • Indien u binnen 24 uur na de overeengekomen datum zonder nadere kennisgeving niet bent gearriveerd, wordt dit beschouwd als een annulering en is 100% van de huursom verschuldigd
 • In geval van annulering onzerzijds worden eventueel al betaalde gelden gerestitueerd.

 

Artikel 6 – Verblijf in de vakantiewoning

Voor reserveringen/het verblijf gelden de volgende verblijfperioden en -tijden, te weten:

 1. Weekend: vrijdag vanaf 16:00 uur tot maandag 10:00 uur;
 2. Midweek: maandag vanaf 16:00 uur tot vrijdag 10:00 uur;
 3. Week: vrijdag vanaf 16:00 uur tot maandag 10:00 uur.
 4. De huurder en overige gebruikers dienen zich tijdens het verblijf in en rondom het huis als goed huurder te gedragen
 5. Op de dag van aankomst kunt u in principe vanaf 16:00 uur gebruik maken van het huisje. 
 6. Op de dag van vertrek dient u om 10:00 uur het huisje te hebben verlaten.
 7. De vakantiewoning is rookvrij. Buiten op het terras mag wel gerookt worden.
 8. Huisdieren meenemen is niet toegestaan.
 9. Barbecueën met de aanwezige barbecue is toegestaan (deze dient voor vertrek van de woning schoon achtergelaten te worden). 
 10. Het gebruik van water en elektra is weliswaar inclusief, maar wij verzoeken u vriendelijk hiermee spaarzaam om te gaan.
 11. Verblijf van meer personen in een vakantiewoning dan (bij de reservering) is overeengekomen, c.q. dan het voor de woning geldende maximum van zes personen is nadrukkelijk niet toegestaan zonder onze toestemming, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Dit kan leiden tot het voortijdig beëindigen van de huurovereenkomst onzerzijds, zonder restitutie van de huurgelden.
 12. Het verplaatsen van kasten en bedden, evenals geluid of televisie apparatuur of het mee naar buiten nemen van enig deel van de (binnen)inventaris is uitdrukkelijk niet toegestaan, met uitzondering van het serviesgoed/glazen en bestek voor uw maaltijd buiten. 

 

Artikel 7 – Omschrijving

 • Alle losbladige informatie of informatie op de website van verhuurder betreffende de vakantiewoning, de indeling, het meubilair of de desbetreffende voorzieningen is te goeder trouw verstrekt, op basis van gegevens van de eigenaar of geconstateerd naar aanleiding van controles ter plekke door verhuurder. Indien hierin een verandering plaats vindt tussen het moment van reservering en de aanvang van de huurperiode, zal verhuurder de huurder hierover informeren, doch dan kan verhuurder hiervoor niet verantwoordelijk worden gesteld. 
 • Indien, ondanks alles, de informatie betreffende de vakantiewoning, de indeling, het meubilair, het maximum aantal bewoners of de desbetreffende voorzieningen niet juist blijkt te zijn, dan dient de huurder verhuurder hiervan onmiddellijk in kennis te stellen, zodat deze het één en ander kan herstellen. Alle informatie betreffende toerisme en sportieve activiteiten is door derden verstrekt en valt buiten de verantwoordelijkheid van verhuurder.

 

Artikel  8 – Overmacht

 1. Overmacht aan de zijde van ons bestaat indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden buiten de wil van ons daaronder begrepen oorlogsgevaar, personeel stakingen, blokkades, brand, overstromingen, pandemieën en andere storingen of gebeurtenissen.

 

Artikel 9 – Aansprakelijkheid/klachten/schade  

 1. De huurder en overige gebruikers zijn in de betreffende huurperiode in volledig en hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die is ontstaan aan het huis, de inventaris en alle zaken die tot het gehuurde object behoren, tenzij huurder en overige gebruikers aannemelijk kunnen maken dat de schade aan hen niet kan worden toegerekend. Wij raden u dan ook aan bij aankomst in vakantiewoning om de inventaris goed te inspecteren op gebreken en schade. Indien u schade of gebreken constateert, meldt u dit dan direct bij ons (tel.nr. Koen 06-40237847).
 2. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor diefstal, verlies of schade van of aan zaken dan wel personen, van welke aard ook, tijdens of ten gevolge van het verblijf in de vakantiewoning.
 3. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor bouwactiviteiten aan de (hoofd)wegen e.d. in de omgeving van Delvers Duinhuis. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid bij het uitvallen of buiten werking stellen van technische apparatuur, nutsvoorzieningen, het niet of deels niet functioneren van het internet en of de TV.
 4. De kosten van normaal onderhoud en herstel van gebreken zijn voor onze rekening. Indien zich gebreken voordoen, dient de huurder ons hiervan direct in kennis te stellen en onze instructie zoveel mogelijk op te volgen.
 5. Mocht u alsnog een klacht willen indienen dan dient deze binnen 14 dagen na het verlaten van de vakantiewoning schriftelijk en gemotiveerd bij ons te worden ingediend.   

 

Artikel 10 – Vertrek en eindschoonmaak

Bij het onjuist gebruik c.q. onjuist achterlaten van de  vakantiewoning kunnen aanvullende (schoonmaak)kosten worden doorberekend aan huurder ;

 • Na het eindigen van de verblijfperiode dient de huurder bij het vertrek:
 • Het huis (bezem)schoon en netjes achter te laten            
 • Alles schoon afgewassen, afgedroogd en weer in de kast te hebben geplaatst;
 • De afwasmachine en koelkast schoon en leeg achter te laten;
 • Etenswaren mee te nemen en deze niet achter te laten in de kast(en) en/of koelkast/vriezer;
 • Vuilnisbakken te hebben geleegd. In het huisje staat een bak voor restafval. Groen afval mag in de groene container buiten achter de fietsen gedeponeerd worden. Extra vuilniszakken liggen in het gootsteenkastje. Glas kunt u in de houten kast in de berging plaatsen. Bij vertrek deponeert u de vuilniszakken in de grote container nabij de parkeerplaats bij de ingang van het duinpark
 • Eventuele breuk en/of schade te melden bij de eigenaar (Koen Grun: 06-40237847)

 

Artikel 11 – Toepasselijk recht

Op al onze voorwaarden en bepalingen uit de huurovereenkomst/huisregels als ook eventuele geschillen hieruit voortvloeiend, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing